Yakov Jakovlevich Etinger - Schauspieler – alphabetish