Beat Takeshi alias Takeshi Kitano - Schauspieler – alphabetish